Du är här

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning eller avlösning är man berättigad genom två olika lagar:

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
För att få rätt till ledsagarservice enligt LSS ska du ha ett omfattande och varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som ger dig svårigheter att klara ditt dagliga liv.
Det gäller också personer som har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada på grund av en skada eller sjukdom. 

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453)
Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte aktivt kan delta i samhällslivet och på så sätt få skäliga levnadsvillkor, har rätt till ledsagning/avlösning enl denna lag.

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret att tillgodose de behov av stöd och service som ditt funktionshinder innebär. Om du inte omfattas av LSS kan bistånd enligt SoL, socialtjänstlagen vara ett alternativ.